ធនធាន

ការបរាជ័យនៃកម្មវិធីស្ម័គ្រចិត្ត និងតម្រូវការនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអនុវត្តន៍បានជាមួយក្រុមហ៊ុនអ្នបញ្ជាទិញ